le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

romanche surmiran

Ins amprenda a canoscher angal las tgossas tg’ins dumestegia, ò cuntinuo la golp. Igls carstgangs n’on betg ple peda d’amprender a canoscher ensatge. Els compran tot las tgossas bel fatgas e fittadas tigls martgadants. Ma i dat nigns martgadants d’ameis. Parchegl on igls carstgangs er nigns ameis. Sch’te vot en amei… alloura stost am dumestager!

Adia, ò raspundia la golp. E chegl è igl mies misteri, el è fitg simpel: angal cugl cor ins pogl veir andretg. Igl essenzial n’è betg visibel pigls îgls.
Version:Peder Cadotsch
femme

Retour