le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

quizz écrit: quelle est cette langue?

Ze kenn oljinne die dingn woamee da ze echt vertrouwd zin, zegt den vos. De minsn eyn gin tid mji om echt te zien. Ze kwopn dingn kant en kloar bi nen handeloare. Mo verkwopers van moaten, da bestoa nie, en dus eyn de minsn gin moaten mji. Aj ne moat wilt, moej mi temn!... Salu, zegt den vos, Ier is min geheim. T'i vrji jinvoudig: Goe zien kundje oljinne me jen herte. Et weznlukke is onzichtboar vo jun wogn.

Accueil