Participants

 • Assyr Abdulle, EPF Lausanne
 • Ibrahim Almuslimani, University of Geneva
 • Mahdieh Arezoomandan, University of Geneva
 • Guillaume Bertoli, University of Geneva
 • Mohamed Amine Bey, Paris Dauphine University
 • Annalisa Buffa, EPF Lausanne
 • Xinru Cao, Renmin University of China, Beijing
 • Faycal Chaouqui, University of Geneva
 • Gabriele Ciaramella, University of Geneva
 • Samuel Dubuis, EPF Lausanne
 • Martin Gander, University of Geneva
 • Assia Guezane-Lakoud, Badji Mokhtar Annaba University
 • Julien Guillod, University Paris Diderot
 • Zhengguang Guo, Institute of Natural Sciences, Shanghai Jiao Tong University
 • Matthieu Hillairet, University Montpellier 2
 • Jialin Hong, LSEC, Chinese Academy of Science, Beijing
 • Rolf Krause, Institute of Computational Science, USI, Lugano
 • Daniel Kressner, EPF Lausanne
 • Pratik Mahadeo Kumbhar, University of Geneva
 • Alexis Marchal, University of Geneva
 • Chafia Karek, Skikda University
 • Sofonias Alemu Korsaye, University of Lausanne
 • Felix Kwok, Hong-Kong Baptist University
 • Adrien Laurent, University of Geneva
 • Jhih-Huang Li, University of Geneva
 • Yuan Lou, Renmin University of China, Beijing & Ohio State University
 • Ding Lu, University of Geneva
 • Parisa Mamooler, University of Geneva
 • Sandie Moody, University of Geneva
 • Fabio Nobile, EPF Lausanne
 • Yaobin Ou, Renmin University of China, Beijing
 • Qiujin Peng, Renmin University of China, Beijing
 • Marco Picasso, EPF Lausanne
 • Sylvain Sardy, University of Geneva
 • Bo Song, University of Geneva
 • Hongpeng Sun, Renmin University of China, Beijing
 • Guido Schneider, University Stuttgart
 • Zuoqiang Shi, Tsinghua University, Beijing
 • Marco Sutti, University of Geneva
 • Izumi Takagi, Renmin University of China, Beijing & Tohoku University
 • Bart Vandereycken, University of Geneva
 • Tommaso Vanzan, University of Geneva
 • Gilles Vilmart, University of Geneva
 • Thomas Wihler, University of Bern
 • Peter Wittwer, University of Geneva
 • Shu-Lin Wu, Sichuan University of Science
 • Tian Xiang, Renmin University of China, Beijing
 • Yingxiang Xu, Northeast Normal University
 • Hui Zhang, Zhejiang Ocean University, Zhoushan

 

top