À la une

Congrès | Dialogues internationaux sur l'enseignement plurilingue

Le 30 septembre et le 1er octobre 2022, avec l’appui de la Generalitat valenciana, l'Acadèmia de la Llengua, Escola valenciana et les universités d’Alacant, de València et Jaume I de Castelló, un congrès intitulé Dialogues internationaux sur l’enseignement plurilingue sera organisé dans la ville médiévale de Morella (Espagne).

La première journée réunit un ensemble de débats à propos de thèmes centraux de la recherche sur l’enseignement plurilingue, en présence d’experts d’une quinzaine d’universités. La deuxième journée propose quatre ateliers de formation continue des enseignants sur des thèmes comme les projets linguistiques d’établissement, la chanson dans l’enseignement, le débat et la médiation interlinguistique. Un concert et différentes activités culturelles accompagneront l’événement.

Ci-joint vous trouverez le programme provisoire et les liens pour l’inscription.

Chaque intervenant-e utilisera sa langue d'origine ou de travail en veillant à la compréhension interlinguistique.

CATALÀ

Els dies 30 de setembre i 1er d'octubre de 2022, amb el suport de la Generalitat valenciana, l'Acadèmia de la Llengua, Escola valenciana i les universitats de Ginebra, Alacant, València i Jaume I de Castelló, se organitzarà un congrés titulat Diàlegs Internacionals sobre ensenyament plurilingüe a la ciutat de Morella.

La primera jornada reuneix una sèrie de debats sobre alguns dels temes centrals de la recerca sobre ensenyament plurilingüe, amb la presència d'experts d'una quinzena d'universitats. El segon dia ofereix quatre tallers de formació docent sobre els quatre temes següents: projectes escolars de llengua, cançó en l'educació, debat i mediació interlingüística. Un congrés i diverses activitats culturals acompanyaran el congrés.

Ací trobaran el programa provisional i els enllaços per a la inscripció.

Les intervencions es faran en la llengua d'origen o del treball dels participants, buscant la inter-compressió en llengües romàniques.

CASTELLANO

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022, con el apoyo de la Generalitat valenciana, la Acadèmia de la Llengua, Escola valenciana y las universidades de Ginebra, Alacant, València y Jaume I de Castelló,  se organizará en la ciudad de Morella un congreso titulado Diálogos Internacionales sobre la enseñanza plurilingüe.

La primera jornada reúne una serie de debates sobre temas centrales de la investigación sobre el plurilingüismo, con la presencia de expertos de una quincena de universidades. La segunda jornada ofrece cuatro talleres de formación docente sobre los temas siguientes: proyectos escolares de lengua, canción y enseñanza del oral, debate y mediación inter-lingüística. Un concierto y diversas actividades culturales acompañarán el congreso.

Adjunto encontrarán el programa provisional y los enlaces para la inscripción.

Las intervenciones se harán en la lengua de origen o de trabajo de los participantes, buscando la inter-comprensión en lenguas románicas.

PORTUGUES

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2022, juntamente com o suporte da Generalitat valenciana, a Acadèmia de la Llengua, Escola valenciana e as universidades de Genève, Alacant, València y Jaume I de Castelló, se organizará um congresso com o título Diálogos Internacionais sobre o ensino plurilingue na cidade medieval de Morella.

Aa primeira jornada propõe uma série de debates sobre temas centrais da investigação sobre a educação plurilíngüe, com a presença de especialistas de quinze universidades. A segunda jornada oferece quatro oficinas de formação docente: projetos escolares de língua, canção e ensino da oralidade, debate y mediação interlinguística. Um concerto e diversas atividades culturais acompanham o congresso.

Adjunto podem encontrar o programa provisório e os laços para a inscrição.

As intervenções serão feitas na língua de origem ou de trabalho dos participantes, buscando a intercompreensão em línguas latinas.

ENGLISH

On September 30 and October 1st, 2022, with the support of the Generalitat Valenciana, the Acadèmia de la Llengua, Escola Valenciana and the universities of Geneva, Alacant, València and Jaume I de Castelló, a conference entitled International Dialogues on Plurilingual Education will be organized in the city of Morella.

The first day brings together a series of debates on central themes of research on multilingualism, with the presence of experts from fifteen universities. The second day offers four teacher-training workshops on the following themes: school language projects, song and oral teaching, debate and inter-linguistic mediation. A concert and various cultural activities will accompany the congress.

Please find attached the provisional program and registration links.

The interventions will be made in the language of origin or working language of the participants, aiming at inter-comprehension in Romance languages.

30 septembre 2022
  À la une